Vedtægter
Vedtægter for Gladsaxe Ishockey

§ 1 Navn, stiftelsesår og hjemsted.
Foreningens navn er Gladsaxe Ishockey. Foreningen er stiftet 16. april 2002 og har hjemsted i
Gladsaxe.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund under Danmarks Ishockey Union


§ 2 Formål.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke ishockey på forskellige
niveauer. Medlemmerne tilbydes deltagelse i træning, ture, stævner og turneringer samt andre
sociale aktiviteter, der kan sikre et godt sammenhold og kammeratskab i foreningen.


§ 3 Medlemmer.
Alle der vil respektere foreningens formål og vedtægter i øvrigt, kan blive medlem. Indmeldelse
sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller dennes stedfortræder. Ved indmeldelse
modtages et link til klubbens hjemmeside, hvor der findes vedtægter og andre relevante
klubinformationer. Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent til den fastsatte frist.


For indmeldelse af medlemmer under 18 år kræves skriftlig tilladelse fra forældre/værge.


Kontingent opkræves i 1 rate til betaling pr. 1. august.
Ved tilmelding til Betalingsservice betales medlemskontingentet over 2 gange, pr. 1. august og

1. december.


Hvis et medlem ikke ønsker, at tilmelde sig Betalingsservice kan en halvårig betaling aftales
mod betaling af et administrationsgebyr.
Gebyrets størrelse fastsættes årlige sammen med kontingent satserne


Seniormedlem er man fra og med den sæson, der starter i det kalenderår, man fylder 16 år.
Kontingent for ungdomsmedlemmer skal være lavere end for seniormedlemmer.


Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, og kan kun accepteres, hvis medlemmet
ikke er i kontingentrestance.


Træningstider fastlægges af bestyrelsen.


Foreningen optager passive medlemmer, der dog ikke er stemmeberettigede på foreningens
generalforsamling.


Ved kontingentrestance skal restancen betales senest 14 dage efter skriftligt påkrav.
Bestyrelsen er herefter berettiget til at bortvise medlemmet fra foreningens faciliteter.
Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne gives adgang til reduceret entre til arrangementer,
stævner og ishockeykampe, arrangeret af foreningen, eller hvori foreningen deltager.


§ 4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen således:


I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem


Alle valg til bestyrelsen er gældende for 2 år.


Der vælges tillige 5 suppleanter for 1 år. Der vælges tillige 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.


Bestyrelsen fastsætter selv sine møder og forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, og den ene er enten formand eller kasserer.


I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger, og referat er tilgængeligt for medlemmerne.


Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder indenfor valgperioden, indtræder den suppleant med flest
stemmer frem til den førstkommende generalforsamling. Hvis det udtrådte medlem ikke er på
valg ved førstkommende generalforsamling vælges der et bestyrelsesmedlem for en 1 årig
periode.


Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og fordeler selv opgaverne imellem sig.


Formanden og kassereren i forening tegner foreningen. Ved fravær af den ene af disse, kræves
yderligere to bestyrelsesmedlemmer for at tegne foreningen.


Bestyrelsen kan vedtage, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonti hver for sig.


§ 5 Drift af kiosken.
Bestyrelsen kan udnævne en bestyrer af kiosken.
Bestyrelsen fastlægger regler for drift af kiosken og udfærdiger skriftlig aftale med
kioskbestyreren vedr. dennes pligter og ansvarsområde.


§ 6 Regnskab og revision
Kassereren fører regnskab over foreningens midler og drift. Foreningens regnskab er
kalenderåret.


Der aflægges særskilt regnskab for kiosken.

Regnskaberne skal afleveres inden udgangen af januar til revisorerne. Revisorerne skal
aflevere regnskaberne inden 8 dage med sine påtegninger.
Foreningens midler indsættes løbende på bankkonto.


§ 7 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingent for passive og aktive medlemmer.


§ 8 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter,
ordensregler eller på anden vis miskrediterer foreningen. Inden bestyrelsen træffer beslutning
om eksklusion skal medlemmet have mulighed for at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen.
Eksklusion kan af medlemmet behandles på førstkommende generalforsamling.


§ 9 Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan udnævne en person til æresmedlem eller livsvarigt medlem af foreningen, hvis
medlemmet har gjort sig særlig fortjent i foreningens interesse 


§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den indkaldes skriftligt til alle
foreningens medlemmer med 14 dages varsel. 


Ordinær generalforsamling afholdes inden
udgangen af april måned.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring af
mindst 20 stemmeberettigede medlemmer. Der indkaldes med 8 dages varsel.


Alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på
generalforsamlingen.


Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Børn under 16 år repræsenteres af deres forældre/værge

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Regnskab og budget
a Godkendelse af regnskab
b Fastsættelse af næste års kontingent
c Budget for næste regnskabsår til orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Et hvert punkt på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er forslaget bortfaldet. 


Forslag om ændring af nærværende vedtægter kan dog
kun besluttes såfremt der opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte. 


Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, skriftlig afstemning kan kræves.


Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger, og referatet skal være tilgængeligt for
medlemmerne.


§ 11 Selskabsdannelse
Klubben kan medvirke ved stiftelsen af et selvstændigt selskab i hvilket driften af foreningens 1.
herre hold kan indlægges, og i hvilket selskab foreningen til enhver tid skal være repræsenteret
som ejer og ved bestyrelsesmedlemskab


§ 12 Eventuelle forslag til opløsning af foreningen skal indeholde forslag om anvendelse af
foreningens formue, dog skal formuen tilfalde et almennyttigt formål. 


Opløsning af foreningen
skal vedtages med 2/3 majoritet på to med mindst 14 dages mellemrum afholdte
generalforsamlinger.Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 25. april 2018